Regulamin sklepu internetowego i newslettera PATSDESIGNER

(w tym zakupu usługi indywidualnego projektowania)

PRAWA AUTORSKIE

REKLAMACJE

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

TERMINY

§14. Prawa autorskie produktów cyfrowych

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji. 

 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient omogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 

 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

§14. Prawa autorskie usług cyfrowych (usługa projektowania indywidualnych projektów)

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta/Konsumenta całość praw autorskich do Projektów.

 2. W odniesieniu do autorskich praw majątkowych przysługujących w stosunku do Projektów, przeniesienie obejmuje pola eksploatacji, wymienione w art. 50 oraz art. 74 w/w ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

  powielanie i utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową,

  wprowadzanie do obrotu w dowolnym miejscu na świecie,

  wynajem, dzierżawa oryginału lub kopii,

  wykonania publiczne, publiczne eksponowanie i wystawianie,

  publiczna prezentacja, publiczna projekcja, udostępnianie wyników prac w taki sposób, by dowolna osoba mogła mieć́ do nich dostęp w wybranym miejscu i wybranym czasie.

 3. Sprzedawca upoważnia również Klienta/Konsumenta do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie projektów. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

 4. Przejście praw autorskich do Projektów nastąpi z momentem przekazania ich Klientowi/Konsumentowi.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania projektów tylko i wyłącznie do wstawienia na strony firmowe. Projekt jest zastrzeżony i staje się własnością klienta do jego użytku (jeśli Klient nie wyrazi zgody na publikacje proszony jest o informację).

 

§15. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.patsdesigner.pl/polityka-prywatnosci

 

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 10 lipca 2023 r.

§11. Reklamacja (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).

 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).

 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu. 

 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 

 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zaakceptowania umowy. W przypadku Produktów cyfrowych i Konsultacji termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

  1. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął lub wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

  3. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku; 

 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

 

§13. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§10. Terminy dostarczenia Produktu cyfrowego, nieodpłatnej Usługi cyfrowej lub płatnej Usługi cyfrowej

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy - opłaceniu produktu (automatyczna wysyłka produktu np. gotowych pakietów niepersonalizowanych). W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie. 

 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

 3. Płatną usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili gdy Sprzedawca przedstawi Zamawiającemu 2 koncepcje Projektów w formie plików graficznych przesłanych na wyznaczony sposób kontaktu w terminie 7 dni roboczych od zadeklarowanego dnia rozpoczęcia wykonywania Projektów (w korespondencji prywatnej poprzez mail lub social media).

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć poprawnie gramatycznie, stylistycznie i przepisane teksty (nie przepisuję tekstów ze zdjęć/ulotek/screenów) na przesłanych na wyznaczony sposób kontaktu.
 

 1. Jeśli w trakcie wykonywania Projektów pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją w wyżej ustalonym terminie Wykonawca niezwłocznie zgłosi przedmiotowe okoliczności Zamawiającemu. Strony wspólnie ustalą nowy termin realizacji umowy.

 2. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania koncepcji Projektu Kupujący może dokonać wyboru jednej z nich oraz wnieść do niej uwagi, które Sprzedawca zobowiązuje się uwzględnić. Uwagi Kupującego zostaną przedstawione Sprzedawcy w formie wskazówek przesłanych wyznaczonym sposobem kontaktu. Brak uwag w powyższym terminie jest równoznaczny z akceptacją przedstawionej Koncepcji.  

 3. W przypadku przedstawienia uwag Kupującego, Sprzedawca poprawi projekt w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. Uwagi zgłaszane przez Kupującego nie mogą odbiegać od określonych w wcześniejszej korespondencji warunków.

 4. Kupujący ma 3 dni na akceptację Projektów po poprawkach od daty jego przekazania przez Sprzedawcę lub może zgłosić w tym terminie swoje uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Sprzedawca poprawi Projekt w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. Uwagi zgłaszane przez Kupującego nie mogą odbiegać od określonych w Załączniku nr 1 warunków. 

 5. Kupujący potwierdzi akceptację ostatecznej wersji koncepcji Projektu w formie wiadomości przez wyznaczony sposób kontaktu.

 6. Po akceptacji projektu przez Kupującego Wykonawca nie ponosi winy za ewentualne niezauważone błędy w tekście/wykryte w druku/po ostatecznej akceptacji projektu.

 

Cena projektów obejmuje 2 poprawki, które Wykonawca zobowiązuje się nanieść do projektu według zaleceń Zamawiającego. Kolejne poprawki oraz poprawki po akceptacji projektów są dodatkowo płatne.

§8. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 

 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty, Usługi cyfrowe i Konsultacje znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest: 

  1. po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu 

  2. lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 

 4. W celu złożenia Zamówienia bez samodzielnej rejestracji, a automatycznym założeniu konta należy:

  1. wybrać Produkt cyfrowy, usługę lub Konsultacje będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

  2. wpisać swój adres mail na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego, potwierdzenia zamówienia oraz faktury i kliknąć strzałkę -> jako przejdź do płatności 

  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

  4. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres,

  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  6. zaakceptować Regulaminy i politykę prywatności, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Konsultacji w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “Dokonaj zakupu”,

  7. dokonać płatności w wybrany wcześniej sposób.

 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności BlueMedia.

 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.

 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Dokonaj zakupu”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa. 

 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy (złożenia zamówienia).

 

§9. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów cyfrowych, usług i Konsultacji są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.

 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są cenami netto, a Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym, usłudze lub Konsultacjach w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.

 4. Cena za Produkt cyfrowy, usługę lub Konsultacje jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 

 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 6. Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.

 7. Dostęp do odpłatnej usługi projektowania produktów cyfrowych - Projektów udzielany jest Kupującemu niezwłocznie po akceptacji ostatecznych wersji Projektów poprzez wysyłanie Klientowi ww. Projektów na podany w zamówieniu adres emailowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Projekty w wersji elektronicznej w formacie wektorowym PDF/JPG lub PNG.

 8. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 

 9. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  2. karta debetowa,

  3. karta kredytowa,

  4. przelewy elektroniczne,

  5. płatności mobilne, w tym blik,

 10. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe, usługi i Konsultacje znajdują się w Formularzu zamówienia.

 11. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie realizacji konsultacji oraz dostarczania produktów i usług cyfrowych, w tym Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.

 2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca - Webarts Bartłomiej Ożarowski, Łysakowo 32, 06-460 Grudusk, NIP:5662027325 , REGON: 388303607 

 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie. 

 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://www.patsdesigner.pl/

 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.patsdesigner.pl/sklep

 8. Produkt cyfrowy - dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe, wytwarzanie i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą. 

 9. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie). 

 10. Konsultacje - usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej.

 11. Newsletter - treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter. 

 12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich. 

 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 14. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

 15. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera. 

 16. Konto - konto w Sklepie, które po podaniu maila Klienta zakłada się automatycznie i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

 17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację konsultacji lub usługi wykonania projektów czy szkoleń online. 

 18. Operator płatności - System płatności Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 

 19. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 20. Projekt - cyfrowa praca plastyczna, stworzona na potrzeby Internetu lub druku.

 21. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@patsdesigner.pl 

  2. a także telefonicznie pod numerem: 534 997 928 w godz. 9-17 w dni robocze. 

   Za pośrednictwem mediów społecznościowych IG: patsdesigner, FB: patsdesigner 

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy tu 84109026040000000147671096

 

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

  2. przeglądarka plików pdf, word, excel,

  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

  4. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo,  konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. GoogleMeet, Zoom,  lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.

 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 

 

§5. Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz realizuje Konsultacje, a także nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe. 

 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:

  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie (usługa cyfrowa),

  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),

  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),

  4. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (produkt cyfrowy).

 3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:

  1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;

  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;

  3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisz”;

  4. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter. 

 4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.

 5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

 

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe i Konsultacje

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. Indywidualne projekty logo, projektów przeznaczonych do druku - wizytówek, ulotek itd.). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie. 

 2. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji online. 

 4. Szczegóły Konsultacji, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedawca określa w opisie Konsultacji zamieszczonym na Stronie internetowej i Sklepie.

 5. Konsultacje są świadczone w języku polskim. 

 6. Konsultacje są realizowane w dni robocze wskazane przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy z Klientem. Klient może wybrać odpowiadający mu termin za pomocą kalendarza udostępnionego na Stronie internetowej. 

 7. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do treści cyfrowych lub potwierdzonym terminie Konsultacji nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

 

§7. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 2. Po pierwszym zamówieniu w sklepie PATSDESIGNER, platforma sklepu 1koszyk tworzy konto Kupującego, które zawiera między innymi historię jego transakcji, zakupione produkty cyfrowe i faktury. Kupujący może zalogować się do swojego konta i ustanowić hasło. Jeśli tego nie zrobi, platforma przy kolejnym zakupie wyśle e-mailem link autoryzacyjny umożliwiający weryfikację tożsamości Kupującego. 

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie maila i kodu przysłanego na maila/hasła ustanowionego samodzielnie z panelu klienta.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

IMIĘ:

TWÓJ E-MAIL:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

i pobierz darmowego e-booka z instrukcją

"Jak stworzyć tła na stories spójne z Twoją marką"

Zapisz sie do newslettera

Wypełniając ten formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych w nim podanych w celu wysyłki Ci newslettera, w którym będę Cię informować o nowościach w moim sklepie, promocjach, kursach, a także ofertach na produkty i usługi zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

© Copyright 2023 PATSDESIGNER